OBON DANCES

Dance Order for Obon 2016

1) Bon Odori No Uta (uchiwa)
2) Jin Jin No Hokkai Bon Uta (uchiwa)
3) Tanko Bushi
4) Shinran Ondo
5) Nippon Daiko (towel)
6) Seinen Ondo (kachi kachi)
7) Shiawase Samba

Intermission

8) Bambo
9) One Plus One
10) Dai Tokyo Ondo
11) A-I-U-E-O Ondo (uchiwa)
12) Hanabi Ondo
13) Heisei Odo (sensu)

videos of the dances on the web:

https://www.youtube.com/watch?v=j33oL0s-MJ4
https://www.youtube.com/watch?v=8lH8LgHin18
https://www.youtube.com/watch?v=BipjfnRcRc0
https://www.youtube.com/watch?v=wbBbcLx-3YM
https://www.youtube.com/watch?v=Mf-DwPWXIrU
https://www.youtube.com/watch?v=RQ9vsSip3oE

NO Bambo
https://www.youtube.com/watch?v=5cK5ch_Q1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=1DPDkAxaFCs
https://www.youtube.com/watch?v=IRe3ZMGhWak
https://www.youtube.com/watch?v=efKjyqsP6e8
https://www.youtube.com/watch?v=PL9h4LQI6ic